Internát Jedlíkova 5

Študentská rada Jedlíkova 5

Študentská rada – Jedlíkova 5 (ŠRJ5) patrí medzi študentské organizácie Hutnickej Fakulty, BERG a SVF TU v Košiciach. Priamo spadá pod študentskú časť Akademického senátu a sídli v priestoroch Študentského domova na Jedlíkovej 5. ŠRJ5 zastupuje študentov pred vedením HF, BERG a SVF a podporuje ich športové, kultúrne a iné záujmy. V priebehu akademického roka pravidelne organizuje akcie určené pre študentov. Medzi najväčšie patria Chodbovice a rôzne iné kultúrno-zábavné podujatia. Rovnako sa nezabúda ani na športovo založených študentov. Pre nich sa organizujú akcie ako Futsalový turnaj, Stolno-tenisový turnaj, Biliardový turnaj a iné.

Okrem týchto aktivít ŠRJ5 pomáha na chode študentského domova. Spravuje posilňovňu, stolnotenisovú miestnosť, práčovňu, biliardovú miestnosť, študovňu a multimediálnu miestnosť. Všetky tieto priestory sú určené pre študentov bývajúcich v študentskom domove. Dohliada aj na poriadok v okolí študentského domova, tým, že sa pravidelne organizujú akcie spojené s upratovaním a skrášľovaním okolia. ŠRJ5 zastrešuje študentské kluby, medzi ktoré patria Dragon fitness a Študentská polícia. Každý študent HF, BERG a SVF TU v Košiciach sa môže stať členom týchto klubov a aktívne sa podieľať na ich činnosti.

Študentská polícia Jedlíkova 5

Úlohou študentskej polície je dohliadanie na dodržiavanie ubytovacieho poriadku. Študentská polícia vznikla v roku 1992 na podnet vedenia študentských domovov. ŠPJ5 priamo spadá pod ŠRJ5 a jej úlohou je dohliadať na dodržiavanie ubytovacieho poriadku v priestoroch ŠDJ5 a na akciách organizovaných ŠRJ5. Klub úzko spolupracuje s ubytovacím oddelením a pomáha riešiť problémy, ktoré sa týkajú porušovania ubytovacieho poriadku a disciplíny v priestoroch študentského domova. Ďalšou prácou, ktorú vykonávajú ŠPJ5 sú služby na vrátnici, kde kontrolujú osoby vstupujúce do ŠDJ5. Každá osoba vstupujúca do priestorov internátu je povinná preukázať sa platným ubytovacím preukazom. Počas služby sa vykonávajú obchôdzky po priestoroch ŠD.
 

Dragon fitness studio

V priestoroch ŠD J5 je pre členov OZ J5 k dispozicii aj dostatočne vybavená posilňovňa, ktorá sa neustále dopĺňa o nové stroje, zariadenia, pomôcky a modernizuje sa. Nič vám nestojí v ceste za udržaním kondície alebo za ladnými krivkami vyšportovaného tela. Kontakt na osobu, ktorá vám dá vsetky potrebné informácie a poučí vás o pravidlách využívania priestorov posilňovne nájdete na úradnej tabuli ŠR J5 alebo na Facebook-ovej stránke Dragons Fitness Studio.
DFS pravidelne organizuje besedy o zdravom životnom štýle spojené s malými súťažami o vecné ceny.

PC klub Jedlíkova 5

Hlavnou úlohou a cieľom PC Klubu je prevádzkovať nepretržité, rýchle a kvalitné pripojenie do internetovej siete pre študentov ubytovaných na internáte J5, stým spojená správa, údržba a neustála modernizácia. PC Klub tvorí skupina študentov bývajúcich na internátoch na ulici Jedlíkova, Boženy Nemcovej, Ferka Urbánka a Rampová, ktorí sa zaujímajú o technológie budovania sietí, spravovania webového obsahu a konfigurácie sieťových prvkov na internátoch Technickej Univerzity v Košiciach.
Základom klubu je, aby si členovia rozvíjali svoje vedomosti, schopnosti a praktické skúsenosti v tom, čo ich baví. Na druhej strane je potrebné, aby k tomu, čo robia, pristupovali zodpovedne, keďže PC Klub má na starosti internetové pripojenie a služby nielen pre študentov, ale aj pre ubytovacie oddelenia, stravovacie zariadenia, zamestnancov a v neposlednej rade aj externé organizácie.