Ahojte, na úvod by sme vás radi privítali na internáte Technickej univerzity (TU) v Košiciach so sídlom na Jedlíkovej 5 a popriali vám pri štúdiu na TU veľa šťastia. Cieľom tejto informačnej brožúry je informovať študentov o tom, čo je Študentská rada, aké má kluby, čo je ich cieľom, kam ide váš príspevok, aké sú možnosti na internáte, ale i o tom, čoho sa vyvarovať.

Študentská Rada Fakulty BERG, Stavebnej Fakulty a Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Jedlíkova 5, 040 11  Košice

Študentská rada je najvyšším výkonným orgánom s právnou subjektivitou Študentskej časti akademického senátu fakulty Baníctva, ekológie riadenia a geotechnológií (FBERG), Stavebnej fakulty (SvF), a Hutníckej fakulty (HF) Technickej univerzity v Košiciach v objekte ŠD Jedlíkova č.5 v Košiciach (ďalej len ŠD J5).

Jej úlohou je zastrešovať študentov ubytovaných na internáte J5, je styčným orgánom s vedením internátu J5, v rámci možností rieši priania a sťažnosti študentov, snaží sa o rozvoj internátu či už po technickej stránke (rádio, internet, TV,…) alebo po akejkoľvek inej. Je organizátorom kultúrno-spoločenských akcií pre študentov na internáte i mimo internátu, atď..

Členovia Študentskej Rady sú volení študentmi internátu alebo sú ako zástupcovia jednotlivých fakúlt poverení Študentskými komorami akademických senátov fakúlt, resp. sú vyberaní konkurzom. Nakoľko sa zloženie Študentskej Rady mení, aktuálny zoznam jej členov nájdete na úradnej výveske naľavo po vstupe na internát (oproti vrátnici).

Kontakt na ŠR J5: srjedlikova5@gmail.com

Ako informačný portál vám takisto slúži aj FB stránka : 
    Internát Jedlíkova 5 (Oficiálna skupina) 

 

 1. Študentská polícia
 2. PC Klub
 3. Dragons fitness klub
 4. Športový klub
 • poplatok za poskytnutie internetu pre Študentský domov J5
 • bezpečnosť, modernizácia a správa internetovej siete
 • poplatok za rozvoj a správu Študentskej televízie a Študentského rádia
 • koncesionárske poplatky
 • príspevok na rozvoj klubov Študentskej Rady J5
 • príspevok na pomoc fakultám BERG, SvF, HF TU pri organizovaní vlastných podujatí (plesy, športové dni fakúlt, výročia a pod.)
 • príspevok na vysokoškolskú ligu
 • príspevky na športové akcie a podujatia (futbal, volejbal, floorbal, atď.)
 • organizácia kultúrno-spoločenských akcií počas celého roka.

Podpisom ubytovacej zmluvy, ste sa zaviazali k dodržiavaniu ubytovacieho poriadku ŠD J5 (mal by byť súčasťou ubytovacej zmluvy). Ak sa tak nestalo, nájdete ho k dispozícii na ubytovacom oddelení, resp. online na stránke:

http://sdaj.tuke.sk/dokumenty/ubytovaci_poriadok_sdaj_tuke_2019.pdf

Študentská Rada J5 a Študentská polícia J5 vás prosí o dodržiavanie tohto poriadku. Je potrebné si uvedomiť, že je nás tu mnoho, preto sa správajme slušne a ľudsky. V opačnom prípade budú pri zistení porušenia ubytovacieho poriadku vyvodené voči porušovateľom dôsledky v plnej miere závažnosti porušenia ubytovacieho poriadku.

Porušenie ubytovacieho poriadku TU (ďalej len UP) sa rieši predvolaním pred Študentskú radu J5 ako priestupkové konanie, zvážením závažnosti porušenia UP a následného vyvodenia dôsledkov. Upozorňujeme študentov ubytovaných v ŠD J5, že nie je nezvyklé pri vážnom či častom porušovaní UP dať podnet na zrušenie zmluvy o ubytovaní s ubytovaným. Neuposlúchnutie predvolania ŠR J5, resp. predbežné neospravedlnenie sa za neúčasť zo strany predvolaného, sa považuje za hrubé porušenie UP.

Jednotlivé kluby ŠR J5

Študentská polícia je klubom ŠR J5, ktorý sa stará o poriadok a bezpečnosť na internáte Jedlíkova 5.    V prípade akýchkoľvek problémov s porušovaním poriadku na internáte sa obráťte na predsedu Študentskej polície, službukonajúcich členov ŠP J5, prípadne na službukonajúceho vrátnika, ktorý ŠP privolá. Upozorňujeme ubytovaných, že člen ŠP J5 je povinný starať sa o poriadok a bezpečnosť na internáte Jedlíkova 5 aj mimo služby na vrátnici.

Výňatok zo stanov ŠP J5:

 • Pri porušovaní ubytovacieho poriadku ŠDaJ TU študentom je člen ŠP povinný tohto študenta upozorniť na danú skutočnosť.
 • Pri druhom porušení alebo ignorovaní pokynov člena ŠP môže zadržať študentovi ubytovací preukaz (ISIC) a poznačiť danú skutočnosť do knihy študentskej polície umiestnenej na vrátnici.
 • Člen ŠP J5 má právo požiadať o preukázanie sa ubytovacím preukazom (ISIC) študenta v priestore ŠD J5, v prípade potreby zadržať ubytovací preukaz (ISIC).
 • Pri fyzickom napadnutí člena ŠP J5 ubytovanou osobou v ŠD J5, bude dotyčná osoba vylúčená zo ŠD J5, pri slovnom napadnutí člena ŠP J5 bude dotyčná osoba predvolaná pred ŠR J5.

Stanovy ŠP J5 sú k nahliadnutiu u predsedu ŠP J5.

Kontakt na ŠP J5: spjedlikova5@gmail.com

                        

V priestoroch ŠD J5 je pre členov OZ J5 k dispozícii aj dostatočne vybavená posilňovňa, ktorá sa neustále dopĺňa o nové stroje, zariadenia, pomôcky a modernizuje sa. Nič vám nestojí v ceste za udržaním kondície alebo za ladnými krivkami vyšportovaného tela. Kontakt na osobu, ktorá vám dá všetky potrebné informácie a poučí vás o pravidlách využívania priestorov posilňovne nájdete na už spomínanej úradnej tabuli ŠR J5 alebo na Facebook-ovej stránke Dragons Fitness Studio. DFS pravidelne organizuje besedy o zdravom životnom štýle spojené s malými súťažami o vecné ceny.

Hlavnou úlohou a cieľom PC Klubu je prevádzkovať nepretržité, rýchle a kvalitné pripojenie do internetovej siete pre študentov ubytovaných na internáte J5, s tým spojená správa, údržba a neustála modernizácia. PC Klub tvorí skupina študentov bývajúcich na internátoch na ulici Jedlíkova, Boženy Nemcovej, Ferka Urbánka a Rampová, ktorí sa zaujímajú o technológie budovania sietí, spravovania webového obsahu a konfigurácie sieťových prvkov na internátoch Technickej Univerzity v Košiciach.

Základom klubu je, aby si členovia rozvíjali svoje vedomosti, schopnosti a praktické skúsenosti v tom, čo ich baví. Na druhej strane je potrebné, aby k tomu, čo robia, pristupovali zodpovedne, keďže PC Klub má na starosti internetové pripojenie a služby nielen pre študentov, ale aj pre ubytovacie oddelenia, stravovacie zariadenia, zamestnancov a v neposlednej rade aj externé organizácie a projekty ako je napríklad infovek.

V prípade akýchkoľvek problémov s pripojením na internet neváhajte kontaktovať PC Klub cez https://userpanel.pcklub.sk/
alebo cez ich Facebook-ovú stránku PC Klub Jedlíkova 5.

Zápis do OZ J5 prebieha zväčša na začiatku semestra (ubytovaní sú o presnom dátume informovaný prostredníctvom plagátov a FB stranky) a zabezpečuje aj prístup na internet a do internátnej siete. Pripojení študenti sú po podpise zmluvy povinní riadiť sa prevádzkovým poriadkom siete. V opačnom prípade si PC Klub vyhradzuje právo na sankcie či odstúpenie od zmluvy bez nároku na vrátenie poplatku. Prevádzkový poriadok siete nájdete na stránke PC Klubu https://pcklub.sk/, taktiež tam nájdete prepojenia na rôzne časti internátnej siete ktoré vám môžu pomôcť pri štúdiu alebo zábave.

 

Výňatok z Prevádzkového poriadku:

Používateľ nesmie:

 • poskytovať sieťové služby tretím osobám (napr. použiť NAT(router) na pripojenie ďalšieho počítača, vytvárať Hotspot)
 • pripájať ku internátnej sieti akúkoľvek wireless sieť, prípadne poskytovať prístup do internátnej siete, ako aj mimo nej, prostredníctvom wireless sieť